Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR ONLINE VERKOOP
WWW.TREBIUSVALENS.COM

ARTIKEL 1: PREAMBULE

De huidige verkoopvoorwaarden worden enerzijds gesloten door de vennootschap TREBIUS VALENS sprl, gevestigd te 7131 BINCHE, rue du Transvaal 81a, ingeschreven bij Banque Carrefour des Entreprises onder nummer BE0475 608 105, hierna te noemen de “verkoper”, en door iedere natuurlijke of rechtspersoon die een aankoop wil doen via de website van de verkoper https://www.trebiusvalens.com, hierna "koper" genoemd.

ARTIKEL 2: DOEL

Deze verkoopvoorwaarden zijn bedoeld om de contractuele relaties tussen de verkoper en de koper te definiëren, evenals de voorwaarden die van toepassing zijn op elke aankoop die via de website van de verkoper wordt gedaan, ongeacht of de koper professioneel of consument is.

De verwerving van een eigendom via deze site impliceert een onvoorwaardelijke aanvaarding door de koper van deze verkoopvoorwaarden.

Deze verkoopvoorwaarden prevaleren boven alle andere algemene of bijzondere voorwaarden die niet uitdrukkelijk door de verkoper zijn goedgekeurd.

De verkoper behoudt zich het recht voor zijn verkoopvoorwaarden te allen tijde te wijzigen. In dit geval gelden de voorwaarden die gelden op de datum van de bestelling door de koper.

ARTIKEL 3: KENMERKEN VAN DE VOORGESTELDE GOEDEREN EN DIENSTEN

De aangeboden producten en diensten staan vermeld in de catalogus die op de website van de verkoper is gepubliceerd.
Elk product gaat vergezeld van een door de leverancier opgestelde beschrijving.

De foto's in de catalogus zijn zo accuraat mogelijk, maar kunnen niet garanderen dat ze perfect overeenkomen met het aangeboden product, vooral met betrekking tot kleuren.

Deze producten en diensten worden aangeboden binnen de grenzen van de beschikbare voorraden. Indien, ondanks zijn inspanningen, alle of een deel van de items niet beschikbaar zijn, informeert de verkoper de koper zo snel mogelijk per e-mail en biedt hem de mogelijkheid om te kiezen tussen het wachten of annuleren van de bestelling van de niet beschikbare items kosteloos. Beschikbare artikelen worden normaal geleverd.

ARTIKEL 4: TARIEVEN

De prijzen van de producten en diensten die op de site worden weergegeven, worden in euro's aangegeven. Alle belastingen zijn inclusief (BTW en andere van toepassing zijnde belastingen).

De verkoper behoudt zich het recht voor zijn prijzen te allen tijde te wijzigen. Niettemin zijn de prijzen die van toepassing zijn op de bestelling die van kracht waren op het moment van de bevestiging van de bestelling. De vermelde prijzen zijn exclusief de kosten voor orderverwerking, transport en levering, mits deze in de hieronder genoemde geografische gebieden plaatsvinden.

ARTIKEL 5: GEOGRAFISCHE GEBIEDEN - VERWIJDERING VAN BESTELDE ITEMS.

De online verkoop van de producten en diensten op de website van de verkoper is voorbehouden aan kopers die in de Europese Unie wonen.

ARTIKEL 6: ORDERS

De koper, die een product wil kopen, moet:

  • vul het identificatieformulier in waarop hij alle gevraagde gegevens zal vermelden of geef zijn klantnummer als hij er een heeft;
  • vul het online bestelformulier in met alle referenties van de geselecteerde producten;
  • hun bestelling valideren na verificatie;
  • de betaling op de voorgeschreven wijze te verrichten;
  • bevestig uw bestelling en betaling.

De bevestiging van de bestelling impliceert aanvaarding van deze verkoopvoorwaarden, de erkenning van volmaakte kennis ervan en de afstand om gebruik te maken van haar eigen aankoopvoorwaarden of andere voorwaarden.

Alle verstrekte gegevens en de geregistreerde bevestiging zullen worden gebruikt als bewijs van de transactie. De bevestiging vormt de ondertekening en aanvaarding van de uitgevoerde transacties.

De verkoper zal per e-mail de bevestiging van de geregistreerde bestelling doorgeven.

ARTIKEL 7: RECHT VAN ONTHEFFING

In overeenstemming met de wet heeft de consument het recht de verkoper ervan in kennis te stellen dat hij zijn aankoop afziet, zonder boete en zonder opgave van enige reden, binnen 14 werkdagen na de dag na de dag van levering van het product of het sluiten van de dienstenovereenkomst. Dit recht van afstand is niet van de professionele koper.

Binnen deze termijn moet de consument zijn voornemen om zich terug te trekken per e-mail melden en het product dat wordt geleverd aan het hoofdkantoor van TREBIUS VALENS sprl, rue du Transvaal 81a, 7131 Binche (België), op eigen kosten en risico terugsturen.

Producten moeten onbeschadigd in hun oorspronkelijke verpakking worden geretourneerd, vergezeld van al hun accessoires, de gebruikershandleiding en de originele factuur/leveringsbon.

De geretourneerde producten mogen niet zijn uitgepakt, niet verzegeld of op andere wijze zijn gebruikt.

Onvolledige, beschadigde, beschadigde of vervuilde goederen worden niet geretourneerd.

Binnen 30 dagen, na aanvaarding van de retourzending van de goederen, verbindt de verkoper zich tot terugbetaling van alle betalingen, met uitzondering van eventuele verzendkosten.

ARTIKEL 8: BETALINGSVOORWAARDEN

Betaling geschiedt via bankpas of overschrijving of andere betalingsmodules aangeboden door de bankinstellingen (inclusief Visa of MasterCard) en geïmplementeerd op de site https://www.trebiusvalens.com.

De bestelde artikelen blijven het exclusieve eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de bestelling door de koper.

ARTIKEL 9: LEVERINGEN

De leveringen vinden plaats op het adres dat op het bestelformulier is vermeld en dat zich alleen in het overeengekomen geografische gebied kan bevinden.

De goederen worden op risico van de verkoper vervoerd tot de levering van de goederen aan het door de koper opgegeven adres van levering. Vanaf dat moment neemt de koper alleen de risico's op zich. De levertijden worden slechts ter indicatie gegeven; indien zij dertig dagen na de bestelling overschrijden, kan het verkoopcontract worden opgezegd en kan de koper worden terugbetaald.

ARTIKEL 10: GARANTIE

Met betrekking tot de consument garandeert de verkoper de producten die hij verkoopt in overeenstemming met de wet van 1 september 2004 inzake consumentenbescherming in geval van de verkoop van consumptiegoederen (artikelen 1649 bis tot en met 1649 octies van het Burgerlijk Wetboek).

In geval van niet-naleving van een verkocht product dat binnen 2 maanden na de levering van het goed wordt aangetroffen, moet de consument het product zo spoedig mogelijk nauwkeurig per aangetekende brief of e-mail aan de verkoper melden.

Deze garantie dekt alleen bestaande gebreken van overeenstemming op het moment van levering van de goederen. Defecten of schade als gevolg van verkeerd gebruik, zoals waterschade, oxidatie, vallen of schokken, nalatigheid en slijtage, vallen niet onder de garantie. Op dezelfde manier zullen reparaties die worden uitgevoerd door technici die niet zijn goedgekeurd door de leverancier resulteren in de annulering van de garantie.

De factuur of leveringsbon dient als garantie en dient door de consument en door de originele producten te worden bewaard.

Als het product voor niet-particuliere doeleinden wordt gebruikt, zijn de beperkte garantievoorwaarden van de fabrikant/leverancier van kracht.

ARTIKEL 11: AANSPRAKELIJKHEID

De verkoper is tijdens het online verkopen slechts gebonden door een verplichting van middelen; zijn aansprakelijkheid kan niet worden aangegaan voor schade die voortvloeit uit het gebruik van internet, zoals verlies van gegevens, inbraak, virus, inbreuk op de dienst of andere onvrijwillige problemen.

De op de site gereproduceerde gegevens worden ook te goeder trouw verstrekt. De voorgestelde links naar de sites van fabrikanten en/of partners worden ter informatie gegeven. De verkoper kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de informatie van deze sites.

ARTIKEL 12: INTELLECTUELE EIGENDOM

Alle elementen van de website van de verkoper zijn en blijven het intellectuele en exclusieve eigendom van de verkoper.
Niemand is bevoegd om onderdelen van de site te reproduceren, te bedienen, opnieuw uit te zenden of te gebruiken, om welke reden dan ook, zelfs gedeeltelijk, of het nu om software, visuele of geluidselementen gaat.

Elke eenvoudige link of hypertekst is strikt verboden zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de verkoper.

ARTIKEL 13: PERSOONSGEGEVENS

Alle persoonlijke gegevens die nodig zijn voor de verwerking van een bestelling worden bewaard door de verkoper of zijn werknemers en kunnen worden doorgegeven aan de bedrijven waarmee de verkoper – of zijn leveranciers – samenwerkt, wanneer dergelijke communicatie nodig is om de bestelling te verwerken.

De gebruiker machtigt de verkoper ook om deze gegevens te gebruiken om statistieken te verzamelen om zijn site, de goederen en de service die hij aanbiedt te verbeteren.

Deze informatie kan ook worden gebruikt om het mogelijk te maken om via elk communicatiemiddel informatie over de commerciële activiteiten van de verkoper aan zijn klanten te verspreiden.

De verkoper bewaart ook persoonlijke gegevens om latere bestellingen te vergemakkelijken. De verkoper verbindt zich ertoe de informatie waarover hij beschikt niet te verstrekken aan een ander bedrijf of bedrijf.

De door de verkoper opgeslagen gegevens kunnen op elk moment op verzoek worden opgevraagd en gecorrigeerd.

ARTIKEL 14: BEWIJS

De partijen accepteren, als onderdeel van hun relaties, de elektronische bewijsmiddelen (bijvoorbeeld: E-mail, computerback-ups, ...).

ARTIKEL 15: BESLECHTING VAN GESCHILLEN

Deze online verkoopvoorwaarden zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving.
In geval van een geschil zijn de rechtbanken van de statutaire zetel van de verkoper bevoegd, tenzij er bindende openbare beleidsbepalingen zijn.